Invited speakers

Abanin A.V., Southern Federal University, Rostov-on-Don; Southern Mathematical Institute of the Vladikavkaz Scientific Center of RAS, Vladikavkaz

Avkhadiev F.G., Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan'

Amosov G.G., Steklov Mathematical Institute of RAS,

Moscow Baranov A.D., St. Petersburg State University, St. Petersburg

Efremova L.S., Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod

Holevo A.S., Steklov Mathematical Institute of RAS,  Moscow

Imomov A.A., Karshi State University, Uzbekistan

Kapustin V.V., St. Petersburg Department of Steklov Mathematical Institute of RAS, St. Petersburg

Kayumov I.R., Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan'

Levenberg N., Indiana University Bloomington, Bloomington

Lyubarskii Y.I., Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

Malyutin K.G., Kursk State University, Kursk

Melikhov S.N., Southern Federal University, Rostov-on-Don; Southern Mathematical Institute of the Vladikavkaz Scientific Center of RAS, Vladikavkaz

Nasyrov S.R., Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan'

Pechen A.N., Steklov Mathematical Institute  of   RAS,  Moscow

Sakbaev, V.Zh., Moscow Institute of Physics and  Technology, Dolgoprudny

Sergeev A.G., Steklov Mathematical Institute of  RAS,  Moscow

Sukhov A.B., Université de Lille, France; Institute of Mathematics with Computing Centre of  Ufa Research Centre of RAS, Ufa